01

Financieel & Administratieve diensten

Het financieel beheer van uw VVE omvat:

Automatisering

Het opzetten van de volledige geautomatiseerde administratie voor de vereniging.

 
Bankzaken

Het openen van een ten name van de vereniging staande bankrekening.

 
Incasso werkzaamheden

Het zorgdragen voor de administratieve en volledige incasso van de door de eigenaars verschuldigde bijdragen, zowel periodiek als éénmalige (extra) bijdragen –zoals die door de ledenvergadering zijn vastgesteld– en van eventuele andersoortige vorderingen.

Bewaking

Het bewaken en tijdig signaleren van eventueel optredende betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en eventuele rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.

Jaarbegroting

Het jaarlijks opzetten van een conceptbegroting van baten en lasten van het komend boekjaar en het op basis daarvan de hoogte te berekenen van de door de individuele eigenaars maandelijkse contributiebijdragen.

Jaarrekening

Het opmaken van een jaarrekening, aangevende de baten en lasten van het verstreken boekjaar en van een balans, aangevende de bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging op de einddatum van het verstreken boekjaar.

Jaarstukken overleg

Het verstrekken van de jaarstukken aan de (eventueel aanwezige) kascommissie van de vereniging en het desgevraagd schriftelijk verstrekken van toelichting dienaangaande.

Correspondentie

Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging betreffende de financiële / administratieve aangelegenheden.

Ledenvergadering

Het organiseren, convoceren, bijwonen en notuleren van de jaarlijks te houden algemene ledenvergaderingen van de vereniging, het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, alsmede het uitwerken van de notulen respectievelijk besluitenlijsten en het verzenden daarvan aan de leden van de vereniging.

Toezicht op naleving

Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen in de splitsingsakte, model reglement en het huishoudelijk reglement en de door de ledenvergadering rechtsgeldige besluiten.

Archivering

Het verzorgen van de archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Ledenadministratie

Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van mutaties in het ledenbestand.

Eigendomsoverdracht van rechten

Het uitvoeren van werkzaamheden, verband houdend met de eigendomsoverdracht van de appartementsrechten, waaronder het informeren van de notaris over alle relevante feiten, zoals de hoogte van de verschuldigde periodieke bijdrage, te verrekenen achterstanden, te heffen toe en/of uittredingskosten en dergelijke. De toetredingskosten bedragen € 250,- inclusief 21% BTW, te betalen aan B.V. Centraal Huizen Beheer.

Informeren van voorzitter

Het –op speciaal verzoek– schriftelijk informeren van de voorzitter over eigendomsoverdrachten in het complex.

Schriftelijk welkom heten nieuwe leden

Het schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden over de voor hen van belang zijnde zaken, zoals samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur, toezending van de laatste jaarstukken, laatste notulen, lopende begrotingen, reglementen, etc.

Verzekering

Het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren zoals omschreven in de splitsingsakte, inclusief het voor rekening van de vereniging laten (her)-taxeren van het complex door een door de vereniging goedgekeurde taxateur.

Schadeclaims afhandelen

De schadeclaims afhandelen bij de verzekeringmaatschappij.

Meerwerk

Alle werkzaamheden die met bovenstaande redelijke wijs verband houden.

02

Technisch beheer

Het technisch beheer van uw VVE omvat:

Aanspreekpunt

Het aannemen van onderhoudsklachten aangaande de vereniging welke gemeld zijn door een lid/eigenaar tijdens kantooruren.

 
Onderhoud

Het zo spoedig mogelijk afhandelen van deze.

 
Inkoop onderhoud

Het aanvragen van offertes bij derden voor grote onderhoudswerkzaamheden.

 
Opdracht geven tot uitvoering

Het laten uitvoeren van de offertes door derden indien deze door de vereniging akkoord is bevonden. Tijdens de werkzaamheden contacten onderhouden met de aannemer.

Correspondentie onderhoud

Het verzorgen van de correspondentie met derden betreffende onderhoudswerkzaamheden van de vereniging.

Meerwerk onderhoud

Alle werkzaamheden die met bovenstaande redelijke wijs verband houden.

Meerjaren onderhoud

Het opstellen van een onderhoudsplan.